Privacyverklaring Dierenpension, Trimsalon en Gedragstherapie “de Wijde Blik 2.0” (WB2.0)                     

 
De Wijde Blik (nader te noemen WB2.0) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij u daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn;
• U om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
• Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kunt u met ons contact opnemen (dierenpension@wijdeblik.nl ).
 
Doeleinden:
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het volgende doeleind, namelijk de gegevens van u als klant en uw huisdier van WB2.0 up to date te houden.
Persoonsgegevens van u en uw huisdier(en):
 
Voor het bovenstaande doeleind kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen, namelijk:
Naam eigenaar, adres eigenaar; postcode en woonplaats eigenaar; telefoonnummer en mobiel telefoonnummer eigenaar, emailadres eigenaar; gegevens achterwacht niet zijnde eigenaar en dierenarts(en) ( gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, emailadressen).
 
Verstrekking aan derden:
 
De gegevens die u aan ons geeft zullen niet aan derde partijen verstrekt worden.  Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van u, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, …). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.
 
Wij maken verder GEEN gebruik van derde partijen (verwerkers) voor:
• De website www.wijdeblik.nl;
• Het beheren van social media zoals Facebook, Instagram.
• Het naar klanten sturen van de (digitale) nieuwsbrief;
• Verwerking van online reserveringsformulieren in een database.
 
Foto’s en video’s:
 
Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil WB2.0 gebruik maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens het verblijf van uw huisdier in pension, trimsalon of tijdens een gedragstherapiesessie . Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan WB2.0  (dierenpension@wijdeblik.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van WB2.0 zullen wij dan direct verwijderen.
Verder vragen wij op het reserveringsformulier toestemming voor het gebruik van evt gemaakte foto’s en video’s voor communicatie-doeleinden.
 
Minderjarigen:
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar) .
De WB2.0 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald.
Persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het klant zijn van WB2.0 verwijderd. Verder geldt er geen bewaartermijn voor foto’s en video’s.  .
 
Beveiligingsmaatregelen:
 
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
• Wij, eigenaren van WB2.0 zijn gehouden aan geheimhouding  van uw persoonsgegevens;
• Wij, eigenaren van WB2.0 zijn  de enigen die toegang hebben tot de persoonsgegevens van u.  ;
• Wij, eigenaren van WB2.0 maken geen gebruik van externe opslagmogelijkheden  van persoonsgegevens, zoals clouds e.d.  
• Er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten; en
• Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.
 
Rechten:
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.   Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.
 
Klachten:
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons (dierenpension@wijdeblik.nl). Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
 
Opgemaakt 1 juni 2018.